ავტომატიზებული მართვის მოდელები: მონაცემთა რელაციური მოდელი (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე)