13 სექ

სატრანსპორტო ფაკულტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები - 2019

2019 წლის 25 ივლისის გაზეთ „რეზონანსში“ სტუ-ს აკადემიური თანმდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დარგობრივი საკონკურსო კომისიების მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები ფაკულტეტებისა და საგანთა ჯგუფების მიხედვით

ყველა სიახლე

ფაკულტეტზე დასრულდა მაგისტრანტების და დოქტორანტების დაცვები

22-07-2019 ფაკულტეტზე დასრულდა სამაგისტროდა სადოქტორო  ნაშრომების დაცვა. სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 37 მაგისტრანტმა და 11 დოქტორანტმა. ნაშრომები წარმოდგენილი იყო სათანადო დონეზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება