სადისერტაციო ნაშრომები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  1. კახი მირაზანაშვილი. ,,ფხვიერი პროდუქტების ბუნკერებიდან გამოტვირთვის მეთოდების ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება" 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მეგრელიძე

2. უფლისაშვილი ზაალი. ,,მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების კვლევის გეომეტრიული საფუძვლები."

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ნია ნათბილაძე

3.  გიორგი შილაკაძე. ,, სატვირთო ავტოტრანსპორტის დინამიკური ზემოქმედება საავტომობილო გზების საფარზე".

     სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი

 

2012 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები

4. დავით ჯაფარიძე. ,,ინვესტიციურ–ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე და მისი გაუმჯობესება"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

5. ინგა ფრანგიშვილი. ,,საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოს მრეწველობაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

6. ნინო დარსაველიძე. ,,ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებელი ფირმების ანტიკრიზისულ მართვაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამარ კილაძე

7. მაია ჩინჩალაძე. ,,მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირებისა და ფუნქციონირების მათემატიკური მოდელირების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 8. ნუნუ აჩუაშვილი. ,,საქართველოს ავიასაწარმოების სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემები და მისი გაუმჯობესების გზები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

9. დავით უგულავა. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება საიმედოობის მართვის მეთოდების გაუმჯობესების გზით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი 

10. ვლადიმერ ახალაია. ,,საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი 

11. გუგული ზარნაძე. ,,პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის ზრდის პრობლემები საქართველოში". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

12. ვალერი ჯაჯანიძე. ,,ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილების საიმედოობის მართვის მეთოდების დამუშავება". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

13. გიორგი თედორაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება მისი საექსპლუატაციო თვისებების ადაპტირებით სამუშაო პირობებთან". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

14. ანა კურტანიძე. ,,სატრანსპორტო საწარმოების მართვის პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი გოდერძი ტყეშელაშვილი

 

 

2013 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


1.მარიამ ბერიძე. ,,სამედიცინო საფირონის ალმასური დამუშავების კვლევა იმპლანტის ზედაპირის უდეფექტო დამუშავების პირობების დასადგენად ოპტიმალური წყვილის შერჩევის მიზნით"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

2.ვახტანგ ბოგველიშვილი. ,,ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება საქართველოში ავტომობილების უსაფრთხოების ასამაღლებლად". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე

3.ირაკლი ზაკუტაშვილი. ,,ექსპლუატაციის  პროცესში   ავტომობილების  საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდების  სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

4.თეიმურაზ მოსაშვილი. ,,ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნის დიამეტრის ცვლილების მექანიზმის გაუმჯობესება ცენტრიდანული ძალების კომპენსაციის მექანიზმთან შერწყმით და ფრთის გრეხვის დიაპაზონის გაზრდა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი რაულ თურმანიძე

5.ნინო წულაია. ,,ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების შექმნა და გამოკვლევა ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი მიხეილ შილაკაძე

6.ზვიად მიდელაშვილი. ,,მექანიზმებსა და მანქანებში მიმდინარე პროცესების მოდელირება მათი საიმედოობის გაზრდის მიზნით"

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი დავით თავხელიძე

7.სერგო სამხარაძე. ,,ეკოლოგიურად სუფთა ბიოსაწვავის ბრიკეტირების პროცესის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა - ოპტიმიზაცია ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გივი გოლეთიანი 

8.არჩილ ბანცაძე. ,,მცენარეული ნედლეულის  საექსტრაქციო პერიოდული ქმედების  აპარატის დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

9.გიზო გორგოძე. ,,ყურძნის წიპწის ექსტრაქტოვანი ზეთის სამრეწველო წარმოების პროცესულ–აპარატურული დამუშავება ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

10.გიორგი ზუბიაშვილი. ,,მაკოპირებელი ჩარხის მოთვალთვალე ამძრავის ჰიდრომექანიკური სისტემის მოდელირება და დინამიკური გამოკვლევები ". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი

11.რამაზ ტყემალაძე. ,,განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარის კვლევა და ძირითადი პარამეტრების  დადგენა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ზაურ ბალამწარაშვილი 

12.მიხეილ ზურიკაშვილი. ,,ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ვარლამ ლეკიაშვილი

13.ვლადიმერ ბოცვაძე. ,,საერთაშორისო  ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის  სამეცნიერო–ტექნიკური საფუძვლები". 

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სრ. პროფესორი ოთარ გელაშვილი


                                                                                2014 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


1. თამარ რუხაძე. ,,საქართველოს მრეწველობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის პრობლემები და მათი გადაჭრის      მიმართულებები". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თეიმურაზ ჩხეიძე

2.ნანა თომაძე. ,,მცენარეული საკვებ-პროფილაქტიკური ექსტრაქტების წარმოების პროცესულ-აპარატურული დამუშავება". სამეცნიერო          ხელმძღვანელი:  პროფესორი ზურაბ ჯაფარიძე

3. ია გოდერძიშვილი. ,,საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტში ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის შესაძლებლობები მენეჯმენტის განვითარების  საფუძველზე  ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    მარიამ ზუბიაშვილი

4. მარინე ლომიძე. ,,სამრეწველო პროექტების მენეჯმენტის სრულყოფის ღონისძიებები: დაგეგმვა, პროექტირება და მშენებლობა". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამარ კილაძე

5. ბადრი სოსელია . ,,საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების
პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

6. არსენ მებონია . ,,ეკონომიკურ სუბიექტთა ბუნებისა და
სტრუქტურის   სრულყოფა  საქართველოს ტრანსპორტსა და მანქანათმშენებლობაში
". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    გოდერძი ტყეშელაშვილი

7. დავით ალადაშვილი . ,,ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება  საწვავ-საზეთი მასალების რაციონალური გამოყენებით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  პროფესორი    ჯუმბერ იოსებიძე

8. მიხეილ ბეგიაშვილი . ,,ავტომობილის ძრავით დამუხრუჭების ეფექტიანობის ამაღლება აირგანაწილების მექანიზმის სრულყოფით ". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი    გიორგი აბრამიშვილი,  თამაზ ნატრიაშვილი

9. რუსლან დიასამიძე . ,,საზღვაო გემების ამძრავთა მოთვალთვალე სისტემების და ვიბროდამცავი მოწყობილობების დინამიკური მოდელირება და კვლევა". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  პროფესორი     თამაზ მჭედლიშვილი


                                          2015 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


1. დავით კუპატაძე. ,,ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება შემზეთი მასალების ახალი დანამატის გამოყენებით". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი,
                           
პროფესორი ჯუმბერ იოსებიძე


2017 წელს წარმოდგენილი ავტორეფერატები


1. ეკატერინე შილაკაძე. ,,ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარება მცირე და საშუალო
ბიზნესის ფუნქციონირების ეფექტურობის გაზრდისათვის
". სამეცნიერო ხელმძღვანელები:   პროფესორი სოლიკო პავლიაშვილი