სადისერტაციო ნაშრომები

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


              ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სავარაუდო სადისერტაციო თემების ნუსხა

 

 

სადოქტორო პროგრამა `ტელეკომუნიკაცია”:

 

1. ოთარ ზუმბურიძე (პროფესორი)

1. სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ხარჯების მართთვის გამოკვლევა და შესწავლა“

2. მობილური ინოვაციური მონაცემთა სერვისების დამუშავება და ენჟინერინგი

3.მობილური ეკოსისტემის ბიზნეს მოდელის კვლევა და დამუშავება

 

2. მარინა ქურდაძე (ასოცირებული პროფესორი)

1.მონაცემთა ქსელების უსაფრთხოების პრობლემების კვლევა და უზრუნველყოფის სისტემების შემუშავება.

2. მონაცემთა ნაკადების რეგულირების ეფექტურობის მახასიათებლები  და შეფასების კრიტერიუმები ინფოსაკომუნიკაციო ქსელებში. 

3.ინფორმაციული და პროგრამული რესურსების კოლექტიური გამოყენების პროცესების მართვის  პრინციპები

4. მონაცემთა გადაცემის საიმედობის ალგორითმი სადიაგნოსტიკო საშუალებების ეფექტურობასთან მიმართებაში

3. თეიმურაზ მთვრალაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

1. მაღალი სიჩქარის მოდულაცია-კოდირების სისტემის შემუშავება და გამოკვლევა  მრავალპოზიციური სიგნალების გამოყენებით

2. მონაცემთა გადაცემის საიმედოოდის ამაღლება შეცდომების აღმოჩენის  კომბინირებული მეთოდით

3. ხელშეშლამდგრადი განზოგადებული კასკადური კოდირება არაორობით დისკრეტულ არხში

 

4. ჯემალ ბერიძე (პროფესორი)

1. მეხუთე თაობის მობილური კავშირის ქსელებში გადაცემის მაღალი სისწრაფეების უზრუნველყოფის კვლევა“

2.„საგნების ინტერნეტის  ტელეკომუნიკაციური უზრუნველყოფის საკითხების კვლევა“

 

5. სერგო შავგულიძე (პროფესორი)

1.      „სივრცითი მოდულაცია კოდირების კონდტრუქციების შემუშავება ტანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემებისათვის“

 

6. ჯანიკო ხუნწარია (პროფესორი)

1.“უოლშის წრფივი ორთოგონალური გარდასახვის გამოყენებით მონაცემთა მასივების უდანაკარგო კოდირების შესაძლებლობების კვლევა”

2. „გამოსახულებათა სიგნალების კომპაქტურიმ კოდირების ოპტიმალური მეთოდის დამუშავება და გამოკვლევა’

 

7. ვიქტორ ნანობაშვილი (პროფესორი)

   1.„ალფაბეტურ-ბალანსური კოდების ზოგიერთი ნაირსახეობის შეცდომების აღმოჩენისა და კოდირების შესაძლებლობების გამოკვლევა“

2.mBnB კლასის ზოგიერთი კოდის ბლოკური სინქრონიზმის შესაძლებლობების გამოკვლევა“

 

8. ვახტანგ აბულაძე (ასოცირებული პროფესორი)

1.„თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო ქსელებში დატვირთვის განაწილების ალგორითმების დამუშავება“

 

 

 

9. რეზო სვანიძე (პროფესორი)

1.        `თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და კავშირის ხარისხის პრობლემა”;

2.                  საქართველოში რეგიონალური ინფორმაციულ-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ინფრასტრუქტურის განვითარების სრულყოფის გზები“

 

10. თეიმურაზ ქორთუა (პროფესორი)

1. „ფართოზოლოვანი მულტიმედიური თანამგზავრული სისტემების საჰაერო ინტერფეისების ზოგიერთი ტექნიკური მახასიატებლები”

2.„სანტიმეტრულ და მილიმეტრულ დიაპაზონებში რადიოსიხშირეთა გავრცელების პროგნოზირების ზოგიერთი მეთოდები მცირე რადიუსიანი მოქმედების სისტემებისატვის“

 

11. გივი მუჯიკნელი (პროფესორი)

1. მეხუთე თაობის მობილური კავშირის ქსელების სიხშირულ-ტერიტორიული უზრუნველყოფა იერარქიული სტრუქტურების გამოყენებით”

 

12. ომარ შამანაძე (პროფესორი)

1.„მომავალი ქსელების ტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების კვლევა”

 

13. ნოდარ უღრელიძე (პროფესორი)

1.„სატელეკომუნიკაციო სისტემებისატვის ეფექტურობის ამაღლება ფედინგიან არხებში“

 

 

 

სადოქტორო პროგრამა `ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია:

 

1. სიმონ ნემსაძე   (პროფესორი)

„ელექტრული კარგვების შემცირება ზეგამტარ ტრანსფორმატორებში მბრუნავი მაგნიტური ველით“;

 

2. დემურ კოხრეიძე  (პროფესორი)

„როტორზე მრავალფაზა აგზნების გრაგნილიანი მუდმივი დენის ვენტილური ძრავის  დამუშავება და კვლევა“;

 

3. ომარ კიღურაძე (პროფესორი)

1. `სათბობი და მისი გამოყენების ეფექტურობა

2.თბოსაიზოლაციო მასალების თბოგამტარობის კოეფიციენტის გამოკვლევა

 

4. თენგიზ ჯიშკარიანი (სრული პროფესორი)

საქართველოში რეალიზებული ენერეგოეფექტური ღონისძიებების ენერეგოეკონომიკური ანალიზი”

 

5. ლენა შატაკიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

`მაღალმთიან რეგიონებში გამავალი მაგისტრალური ნავთობსადენების საექსპლუატაციო რეჟიმების გამოკვლევა“.

 

6. დიმიტრი ნამგალაძე (პროფესორი)

·   ტრანზიტული ნავთობგაზსადენების ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტები „ბაქო-სუფსა“ და „სამხრეთი მარშრუტის „ (ჯეიხანი) მაგისტრალების მაგალითზე“

·   საქართველოს ენერგეტიკული ობიექტების ხარისხის საიმედოობის და რეგულირების ასპექტები“

 

7. კონსტანტინე წერეთელი (პროფესორი)

      10 კვ-მდე ელექტრომომარაგების სისტემებში ელექტროენერგიის კარგვების განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება

 

8. მამუკა ქობალია (პროფესორი)

      რექტიული სიმძლავრის საკომპენსაციო დანადგარების მართვის სისტემები9ს გამოკვლევა

 

9. შაველაშვილი გივი (პროფესორი)

      ტექნოლოგიური დანადგარების სიხშირული ელექტროამძრავის გამოკვლევა

 

10. ბადურ ჭუნაშვილი (პროფესორი)

      ელექტრომაგნიტური თავისებადობის გამოკვლევა

 

11. მიხეილ რუხვაძე (პროფესორი)

     „მუდმივი დენის ჩანართით შეერთებული სისტემების მდგრადობის ანალიზი“

 

12. თენგიზ მუსელიანი (პროფესორი)

  • ქ.თბილისის გამანაწილებელი ელექტრული ქსელების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი“

 

13 ნანა სამსონია (პროფესორი):

•   ენერგეტიკულ საწარმოო (ოპერაციული) პროცესების განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები;

 

14 ლალი ბოჭორიშვილი (პროფესორი)

•   ენერგეტიკული საწარმოების ეკონომიკური ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი;

 

15. მაკა გუდიაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

„ენერგეტიკული საწარმოო სიმძლავრეების ოპტიმალური სტრუქტურის მოდელირება;

 

16. დავით ჯაფარიძე (პროფესორი)

1.„საქართველოს ეკონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელის შემუშავება  და მისი იმპლემენტაციის ოპტიმალური ვადების დადგენა;

2.ელექტროგენერაციის საწარმოებში ტარიფების სასუალოვადიანი დაგეგმვის ეკონომეტრიული მოდელირება და მისი რეალიზაცია საქართველოში

 

17 დემური ჩომახიძე (პროფესორი)

     `ელექტროენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების შედეგები და ამოცანები”

 

18 სერგო დადუნაშვილი (პროფესორი)

•  “ახალი საინფორმაციოტექნოლოგიების გამოყენება ენერგოობიექტების ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასებისათვის;

E

19. რამინ  ჩიხლაძე  (ასოცირებული პროფესორი)

    `ტრანსფორმატორის დაძველებული ძეთის რეგენერაცია ელექტრული ველით“

 

20 გურამ მახარაძე  (პროფესორი)

„მუდმივი დენის ჩანართის მუშაობის რეჟიმების ანალიზი სიმძლავრის გამცემი/მიმღები ქსელის არასიმეტრიულ რეჟიმებში“

 

21. გიორგი გიგინეიშვილი (ასოცირებული პროფესორი)

დუღილის თბოგადაცემის პროცესში სითხის ჭავლის ეფექტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა“

 

22. ევტიხი მაჭავარიანი (პროფესორი)

            „მდუღარე სითხის მექანიკური ზემოქმედება ხურების ზედაპირზე“

 

 

სადოქტორო პროგრამა `ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი“

 

1. არჩილ სამადაშვილი (პროფესორი)

1.      მცირე საწარმოთა ინოვაციური განვითარების მართვა;

2.      საწარმოს კონკურენტუნარიანობის ფორმირება მართვის ინოვაციური მექანიზმების საფუძველზე;

3.      საპროექტო საქმიანობის რეგულირების ინოვაციური მეთოდები;

4.      ინოვაციური პროცესების რეინჟინერინგი საწარმოში;

 

2. კონსტანტინე ხმალაძე (ასოცირებული პროფესორი)

1.      ტექნოლოგიური ბროკერინგი, როგორც ინოვაციური მოდელირებისა და მოდელირების საწარმოში და პროექტირების ინსტრუმენტი.

2.      ცოდნისმართვისმოდელებიორგანიზაციებში

3. მანანა მაღრაძე (პროფესორი)

1.      სახელმწიფოდაკერძოსექტორისპარტნიორობაროგორცგანათლებისსისტემისგანვითარებისეფექტურიინსტრუმენტი

2.      ინოვაციურადორიენტირებულისაწარმოსსაკადროპოტენციალისფორმირებისსისტემურიელემენტები

 

           

 

 


      2017  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:


1. ზაზა პაპიძე   ავტონომიურ ჰიბრიდულ ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში პროცესების მოდელირება ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში პროფ: გივი კოხრეიძე

 

2. არკადი რიკრიკაძე  ორფაზა/ოთხფაზა დენის გენერაცია – გადაცემა – მოხმარების რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი პროფ:  გურამ მახარაძე

 

3. გიორგი ხაჩიძე  მუდმივი დენის ჩანართისა და სინქრონული კომპენსატორების  ენერგოსისტემასთან ერთობლივი მუშაობის რეჟიმების კვლევა პროფ: დემურ კოხრეიძე

 

4. ივანე პირველი ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების გაუმჯობესის ალტერნატიული სტრატეგიების ეფექტიანობის ანალიზი პროფ: დიმიტრი ნამგალაძე

 

5. ია მახარაძე ჰიდროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური განვითარების მოდელირება პროფ:ნანული სამსონია