მეცნიერება და ინჯინერია

სამეცნიერო თემატიკა

    სადოქტორო პროგრამა:  ტელეკომუნიკაცია
1. „ელექტრომაგნიტურ ტალღათა გავრცელების და ხელშეშლამდგრადობის შესწავლა კოგნიტური რადიო სისტემების ფუნქციონირებისას”,  ხელმძღვანელი -სრული  პროფესორი  სერგო შავგულიძე;
2.  „უგამტარო ქსელებისა და სისტემების ტელეკომუნიკაციური მახასიათებლების შემდგომი გაუმჯობესების კვლევა”,  ხელმძღვანელი -სრული  პროფესორი  ჯემალ ბერიძე;
3. „ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის ხარისხობრივი მაჩვენებლების  გაუმჯობესების მეთოდების  გამოკვლევა და დამუშავება”,  ხელმძღვანელი - ასოცირებული  პროფესორი კახა ხოშტარია;
4. „სისტემების გამტარუნარიანობის შემდგომი ზრდის კვლევა“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ჯემალ ბერიძე;
5. „ციფრული სამაუწყებლო ქსელებისათვის კოდირების სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა“,  ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  სერგო შავგულიძე;
6. „სატელეკომუნიკაციო კომპანიის საინფორმაციო სისტემის დამუშავება“,  ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ოთარ ზუმბურიძე;
7. „ტელეკომუნიკაციური მახასიათებლების კვლევა მატლაბის გამოყენებით“,  ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ჯემალ ბერიძე.
8. „სტანდარტის მობილურ ქსელებში რადიო რესურსების მართვის ეფექტური ალგორითმების დამუშავება“, ხელმძღვანელი - ასოცირებული  პროფესორი   ომარ შამანაძე;
 
        სადოქტორო პროგრამა:  ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
9. „განახლებადი ენერგიის წყაროების პოტენციალის გარდაქმნისა და აკუმულაციის კომპლექსური მეთოდის შემუშავება“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი   ნოდარ ქევხიშვილი
10. „განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების ეფექტურობა საქართველოში“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ოთარ ვეზირიშვილი;
11. „სამშენებლო და თბოსაიზოლაციო მასალების თბოფიზიკური თვისებების გამოკვლევ“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ომარ კიღურაძე;
12. „ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის გამომუშავების გაზრდა ჰიდროაგრეგატების ოპტიმალური რემონტშორისი ვადების განსაზღვრის გზით“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი იური ლომიძე;
13. „ჰიდროელექტროსადგურების კასკადების მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაციისა და სქემების სრულყოფის საკითხები“, ხელმძღვანელი - ასოცირებული  პროფესორი  ჯემალ კილასონია;
14. „საქართველოს ელექტროსისტემის განვითარების ძირითადი მიმართულებები“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  დემურ ჩომახიძე;
15. „მსხვილი ენერგომომხმარებელი ობიექტების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი დავით ჯაფარიძე;
16. „გამრიცხველიანობის  ეფექტიანობა და მომხმარებელთა ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების გზები“,  ხელმძღვანელი - ასოცირებული  პროფესორი  გურამ ამყოლაძე;
17. „ბუნებრივი გაზის ტარიფების დადგენის მრავალვარიანტული მოდელის შემუშავება“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  დემურ ჩომახიძე;
18. „ენერგოსაწარმოების დანახარჯთა მართავა“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი ლ. ბოჭორიშვილი;
19. „მენეჯერული ინფორმაციის თავისებურებანი ენერგეტიკაში“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი    ლ.ბოჭორიშვილი;
20. „საქართველოს ელექტროსისტემის სატრანზიტო ფუნქციის ანალიზი“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  მიხეილ რუხვაძე;
21. „მანაწილებელ ელექტრულ ქსელში რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაცია მომხმარებელთა კვანძებში ძაბვის დონეთა უზრუნველყოფით“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  გურამ მახარაძე;
22. „ჰიდროაგრეგატების მართვის სისტემა და უსაფრთხოების რელეს გამოყენება“, ხელმძღვანელი - ასოცირებული   პროფესორი  მიხეილ სულაძე;
23. „ტრანსფორმატორის ზეთის მოძრაობის სიჩქარის გავლენა მის ელექტრულ სიმტკიცეზე“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  შალვა ნაჭყებია
24. „მუდმივი დენის ძრავის მიკროპროცესორული მართვის სისტემის კვლევა“, ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი   გივი შაველაშვილი;
25. „რეაქტიული სიმძლავრის საკომპენსაციო დანადგარების მდოვრე რეგულირების მართვის სისტემის დამუშავება“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ბადურ ჭუნაშვილი
26. „ელექტრომომარაგების, სისტემების საიმედოობის განაგარიშების მეთოდები შემთხვევითი პროცესების მოდელების გამოყენებით“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  დემი ლაოშვილი;
27. „ენერგეტიკული ობიექტების დაცვიხ მიკროკონტროლელური სისტემის გამოკვლევა”,  ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  ს. დადუნაშვილი;
28. „მაღალი ძაბვის მოწყობილობების დიაგნოატიკა ნაწილობრივი განმუხტვებით“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  შოთა ნემსაძე
29. „ფინანსების მართვის მეთოდოლოგია სამრეწველო და სამომსახურეო ბიზნესში“, ხელმძღვანელი - სრული  პროფესორი  მანანა მაღრაძე