საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (შემდგომში – უნივერსიტეტი) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (შემდგომში – სამსახური) არის უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით, წინამდებარე დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით.

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ითვალისწინებს ბოლონიის პროცესის ფარგლებში ევროკომისიის, ევროსაბჭოს, იუნესკოსა და სხვა ოფიციალური ორგანიზაციების  ეგიდით შესაბამისი პროფილის ევროპული ასოციაციებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე, ცალკეული ექსპერტების მიერ შემუშავებულ სარეკომენდაციო დოკუმენტებს.

მუხლი 2. სამსახურის მიზანი

სამსახურის მიზანია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის სისტემატური შეფასება.

მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები

1. სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

ბ) შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;

გ) ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების უნივერსიტეტში დანერგვის ხელშეწყობა;

დ) საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ე) უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესების წარმართვა, სისტემატური თვითშეფასების განხორციელება;

ვ) დადგენილი წესის შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების, პერსონალისა და სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და ანალიზი;

ზ) სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა.

2. სამსახურის ფუნქციებია:

ა) ხარისხის უზრუნველყოფის საუნივერსიტეტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის, შესაბამისი მექანიზმებისა და პროცედურების შემუშავება;

ბ) სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების წესებისა და მეთოდიკის შემუშავება, ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმების განსაზღვრა  და მათი გამოყენების მეთოდოლოგიის შემუშავება;  

გ) დარგობრივი სტანდარტებისა და სპეციალობათა პასპორტების შესაბამისობის დადგენა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დამტკიცებულ ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან;

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შემუშავება;

ე) საგანმანათლებლო პროგრამების სისტემატური ტექნიკური მონიტორინგის ორგანიზება შემუშავებული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების საფუძველზე;

ვ) საგანმანათლებლო პროგრამების პერიოდული აკადემიური ექსპერტიზის ორგანიზება ქართველ და უცხოელ ექსპერტებთან თანამშრომლობით და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

ზ) შიდა სტანდარტებისა და შეფასების შესაბამისი კრიტერიუმების შემუშავება;

თ) უნივერსიტეტის აკადემიური, მასწავლებელთა და სამეცნიერო-კვლევითი პერსონალის პერიოდული შეფასების მექანიზმის შემუშავება, სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება და შეფასების პროცესის მონიტორინგი;

ი) აკადემიური, მასწავლებელთა და სამეცნიერო-კვლევითი პერსონალის შეფასების შედეგების ანალიზი და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

კ) სტუდენტების სისტემატური გამოკითხვის ორგანიზება, შესაბამისი კითხვარებისა და აუცილებელი დოკუმენტების შემუშავება;

ლ) სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;

მ) ავტორიზაციის/აკრედიტაციის პროცესისათვის სისტემატური თვითშეფასების პროცესების განხორციელება ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან თანამშრომლობით დადგენილი წესის  შესაბამისად;

ნ) საგანმანათლებლო პროგრამებისა (კურიკულუმი) და სასწავლო კურსების პროგრამების (სილაბუსი)აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან თანამშრომლობით;

ო) უნივერსიტეტის საინფორმაციო რესურსების, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზისა და  დამხმარე რესურსების შესაბამისობის დადგენა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტებთან და სასწავლო კურსების მოთხოვნებთან;

პ) სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან და კურსდამთავრებულთა დასაქმებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება, მათი ანალიზი და დადგენილი წესით მიწოდება დაინტერესებული პირებისათვის;

ჟ) ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების საქმიანობის კოორდინირება;

რ) სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

ს) თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სამსახურებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიისა და კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების ჩამოსაყალიბებლად;

ტ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უნივერსიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და არსებული წესით მისი საჯაროობის უზრუნველყოფა;

უ) უნივერსიტეტის წესდებით, აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებებით, რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

მუხლი 4. სამსახურის სტატუსი, შემადგენლობა, სტრუქტურა და მართვა

1. სამსახური არის უნივერსიტეტის მართვის ორგანო, რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულს. იგი ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წინაშე.

2. სამსახური უფლებამოსილია უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ფაკულტეტებს მოსთხოვოს თავისი ფუნქციების განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაცია.

3. სამსახურს უფლება აქვს ერთჯერადი სამუშაოს შესრულებისათვის კონტრაქტის საფუძველზე მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები დადგენილი წესით.

4. სამსახურის შემადგენლობაში შედის:

ა) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტი;

ბ) სწავლებისა და მეცნიერების ხარისხის კონტროლის განყოფილება;

გ) სტატისტიკისა და ანალიზის განყოფილება.

5. სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატთა რეგისტრაციისა და არჩევნების ჩატარების წესი განისაზღვრება არჩევნების ჩატარების საუნივერსიტეტო დებულებით.

6. სამსახურის ხელმძღვანელს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით.

7. სამსახურის ხელმძღვანელს ჰყავს ერთი მოადგილე, რომელიც ასრულებს ხელმძღვანელის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში.

8. სამსახურის ხელმძღვანელი:

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას უნივერსიტეტის წესდებისა და სამსახურის დებულების შესაბამისად;

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის;

გ) ხელმძღვანელობს სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებასა და უზრუნველყოფს მათ შესრულებას;

დ) ფაკულტეტების საბჭოებს წარუდგენს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურებს;

ე) კოორდინირებას უწევს ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების საქმიანობას;

ვ) წარმოადგენს სამსახურს უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებთან, ფაკულტეტებთან და სხვა სამსახურებთან, ხოლო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში წარმოადგენს უნივერსიტეტს მესამე პირებთან ურთიერთობისას;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

9. სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა, თანამდებობათა დასახელება და თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული საშტატო ნუსხის შესაბამისად.

10. სამსახურის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.

მუხლი 5. დასკვნითი დებულებები

1. დებულება ძალაში შედის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების დღიდან.

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს  გადაწყვეტილებით.