სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/35 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტთან არსებული თვითდაფინანსებითი „მშენებლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება-დანერგვისა და მომსახურების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის - „არქიტექტურული ბიუროს“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონების სსიპ - „თბილისის ხელოვნების კოლეჯისათვის“ სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 სტუ-ის ცენტრის - „ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში“- გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 სტუ-ის „სასოფლო- სამეურნეო და სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის მომსახურების, სწავლების, ექსპერტიზისა და აუდიტის ცენტრის“ გაუქმების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 ააიპ სახანძრო უსაფრთხოების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სახელწოდების ცვლილებისა და მისი წესდების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 სტუ-ის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებებში არსებული სამეცნიერო თანამდებობების ვაკანსიებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/26 სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობებზე - (მეცნიერი თანამშრომელი, ორი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/25 სტუ-ის ინსტიტუტ „ტალღას“ ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობაზე (მეცნიერი თანამშრომელი, ერთი საშტატო ერთეული) კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/24 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქონების საპრივატიზებო პირობების განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/23 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/22 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის უვადო სარგებლობის უფლებით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/20 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრატეგიული რებრენდინგის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის მოიჯარეთა საიჯარო დავალიანებისგან გათავისუფლების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/18 ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/17 სტუ-ის 2020 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/16 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ


News 1 - 20 სულ 147
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა