24 ივლ

საწარმოო პრაქტიკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის, 4790ა ჯგუფის სტუდენტები: ანა თოფურია და როინ ბერულავა საამკინძაო ლაბორატორიაში საწარმოო პრაქტიკაზე კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორიაში უნივერსიტეტსა და ცენტრს შორის დადებულ მემორანდუმის ფარგლებში.
08 ივლ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე შპს გეფა ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის დაგეგმა ონლაინ შეხვედრა.
შეხვედრის დრო- 28 ივლისი, 13:00 -სთ. ლინკზე შეომოსასვლელად, სტუდენტს ჩამოტვირთული უნდა ჰქონდეს ZOOM-ის აპლიკაცია. შემდგომ, ლინკზე მაუსის დაკლიკვით შეძლებენ შეხვედრაზე შემოსვლას.

Time: Jul 28, 2020 13:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81159118541?pwd=S1Nsd0NPWkFqS3lkYm1OTVMxb0YvUT09

03 ივლ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სკოლის მოსწავლეებს ქიმიაში ახალ პროექტს სთავაზობს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიის პოპულარიზაციის მიზნით, სკოლის მოსწავლეებს სექტემბრიდან ახალ პროექტს სთავაზობს, - ამის შესახებ ინფორმაციას ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ავრცელებს


05 ივნ

შეხვედრა პსპ-სთან. 9 ივნისი 17:00 სთ


შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ლინკზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8Vvj-AO-NkcnSi28dszwq6ozrkA1uVZ8DM9tnwDNklCUng/viewform

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 577 231 444 სოფო; 591 902 412 თიკო;

სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ირმა ცომაია

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ერთი ქალიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 225

მობ : 577-72 13 70
ტელ : 2-36 38 09
შიდა : 63-79
ელფოსტა : i.tsomaia@gtu.ge
განათლება :

განათლება:
1986-1991წწ. - საქართველოს ტექნიკური ინსტიტუტი; ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, დიპლომის №810473
1992-1996წწ. - თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის ფარმაცევტული ფაკულტეტის ასპირანტი;
1997წ. - ქ. მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახელობის სამედიცინო აკადემია (I სამედიცინო ინსტიტუტი), მიენიჭა ფარმაციის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება.
სპეციალობით:
15.00.01 წამალთა ტექნოლოგია და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია;
15.00.02 ფარმაცევტული ქიმია და ფარმაკოგნოზია
დიპლომი КТ №040059.
კვალიფიკაცია :

ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგი. ფარმაციის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
პუბლიკაციები :

“Разработка и стандар¬тизация ранозажив¬ля¬ю¬щего, противоязвенного средства растительного происхождения” Москва, 1997.20.10
გამოქვეყნებული აქვს 42 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 17 უცხოურ ჟურნალში,
2 სახელმძღვანელო, 1 ცნობარი „წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში“ და 1 მონოგრაფია.
2 გამოგონების და 1 პატენტის ავტორი. 08.05.96წ. - საპატენტო სიგელი №307 სასარგებლო მოდელზე ”ჭრილობის შემახორცებელი საშუალების დამზადების ხერხი”;
02.08.96წ. - ფარმაკოლოგიური კომიტეტის რეგისტრაციული მოწმობა პრეპარატ ”თიოლზე”
No-სპ-000.
„ჭრილობის შემახორცებელი საშუალების დამზადების ხერხი“, Лабораторный регламент по производстве препарата «ТИОЛ», Создание нового фарма¬ко¬логического средства «ТИОЛ» из липидной фра¬кции ЛАО-ЧАЯ.

(მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა):
• Биологически активные ве¬щества экстракт-кон¬це¬нтрата из грубых лис¬тьев чая, обладающего рано- заживляющим и пртивоязвенным дейс¬твием - Научно-практическая ко¬н¬ференция «Совре¬ме¬н¬ные принципы и тех¬но¬логии разработки ле¬карственных средств». Оргкомитет конфе¬ре¬н¬ции. Институт информа¬ции и информационных технологий ФГУНЦЭСМП Росздрав¬над¬зора, г.Москва,1 марта 2006 г.
• სამკურნალო საშუალებებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა - „საქართველოს სამედიცინო მოამბის“ სპეციალურ ნომერში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი. 2009 წ. გვ. 5
• Разработка фитова¬лео¬ло¬гических средств - Georgian Medical News, Tbilisi-New-York
2009, #6, ст. 78-80
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.030
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.038
• Способ получения из све¬жих листьев алоэ дре¬во¬ви¬д¬ного средства, об¬ла¬даю¬ще¬го радиоза¬щит¬ным де¬й¬с¬¬т¬вием - Georgian Medical News, Tbilisi-New-York
2009, #6, ст. 80-83
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.030
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.0.38
• Определение подлин¬нос¬ти многокомпонентного фитопрепарата хрома¬то¬гра¬фическим методом - Научно-практический журнал «Фармация», раздел «фармацевтическая химия и фармакогнозия», №2,
www, rusvrach.ru, Москва, 2011, стр. 23-25
(ციტირების ინდექსი) -0,158 (ckopus) (იმპაქტ. ფაქტორი) – i, sss №0367-3014
• Колличественное опреде¬ле¬ние флавоноидов в таб¬летках сложного состава - Научно-практический журнал «Фармация», №5,
www. rusvrach.ru, Москва, 2011, ст. 19-21
(ციტირების ინდექსი) –0,158 (ckopus)
(იმპაქტ. ფაქტორი) – i, sss №0367-3014
• Определение подлинности компонентов в фитопрепаратах, содер-жащих лекарственное растительное сырьё - Georgian Medical News,
Tbilisi-New-York, #4(217),
Апрель 2013, ст. 65-69
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116
• Применение хромато¬спек¬трометрического ме¬тода для коли¬чествен¬но¬го определения флаво¬но¬идов в таблетках слож¬ного состава - Georgian Medical News,
Tbilisi-New-York, #3(216),
Март 2013, ст. 65-69
SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01
SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116
კვლევის სფერო :

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები.
სამუშაო გამოცდილება :

1991-1998წწ. - თსუ სოხუმის ფილიალი, ორგანული ქიმიის ასისტენტი;
2005წ. - სოხუმის უნივერსიტეტი, დოცენტი ნავთობქიმიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.
2006-2008 წწ. - სოხუმის უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქიმიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი;
2008-2009 წწ. - სოხუმის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2009 - 2013 წწ. - სტუს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი." სამკურნალო საშუალებათა ტექნოლოგიისა და ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაციის" მოდულის ხელმძღვანელი;
2013 წლიდან - დღემდე - სტუს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
მიღებული ჯილდოები :

• 2013წ. - ჩეხეთი. საერთაშორისო კონგრესი პროფილაქტიკურ მედიცინაში.
• Фитотерапия и реф¬лек¬сотерапия забо¬ле¬ваний (Сб. мате¬ри¬алов на¬уч¬но-прак¬тической кон¬фе¬ре¬н¬ции), УЛАН- УДЭ, Сибирское отделение Бурятский науч. центр. 1992 г, ст. 29-30 - „Ранозаживляющее действие чайного экстракта“.
• Материалы 51-ой региона¬ль¬ной конференции по фар¬мации, фармако¬ло¬гии и под-готовке кадров, Пяти¬горская Государственная фармацептическая ака¬демия. Координационный научный совет по фармации СКНЦВШ. 1996, ст. 23-24 – „Создание нового фарма¬ко¬логического средства «ТИОЛ» из липидной фра¬кции ЛАО-ЧАЯ“.
• Фармацевтическая нау¬ка в решении вопросов лекарственного обеспе¬че¬ния. Научные труды, часть II, Москва, 1998, ст. 93-99- Количественное опреде¬ле¬ние суммы кароти-но¬и¬дов в гру¬бых листьях зе¬леного чая и чайном экстракт-концен¬трате.
• Успехи теоретической и клинической медицины (выпуск 4), Материалы научных исследовании Российской медицинской академии последиплом-ного образования, г. Москва, 2001, ст. 42-44 - Стандартизация рано¬за¬жи¬вляющего и противо¬яз¬вен¬ного средства, по¬лу¬чен¬ного из липидной фракции ГРУ¬бых листьев чая.
აღიარება :

ფარმაციის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.