დოქტურანტურა

ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) (მოდიფიცირებული)
ინფორმატიკა (მოდიფიცირებული)
მათემატიკა(მოდიფიცირებული)
მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (მოდიფიცირებული)
საინჟინრო ფიზიკა (მოდიფიცირებული)