ბაკალავრიატი

ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) (მოდიფიცირებული)
ბიოსამედიცინო ინჟინერია (მოდიფიცირებული)
ინფორმატიკა (მოდიფიცირებული)
ინფორმატიკა (რუსულენოვანი) (მოდიფიცირებული)
კომპიუტერული ინჟინერია (ინგლისურენოვანისან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველო
კომპიუტერული ინჟინერია
მათემატიკა (მოდიფიცირებული)
მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (მოდიფიცირებული)
საინჟინრო ფიზიკა (მოდიფიცირებული)
სამედიცინო ფიზიკა (მოდიფიცირებული)
კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) (აკრედიტებული)