მაგისტრატურა

ბიოსამედიცინო იმჟინერია (ერთობლივი პროგრამა)
ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) (მოდიფიცირებული)
ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა (მოდიფიცირებული)
ინფორმატიკა (მოდიფიცირებული)
მათემატიკა (მოდიფიცირებული)
მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (მოდიფიცირებული)
საინჟინრო ფიზიკა (მოდიფიცირებული)
სამედიცინო ფიზიკა (მოდიფიცირებული)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბირთვულ ინჟინერიაში (ინგლისური)