01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტუ –ს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების სამსახური (საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფილიალები):

 
სამშენებლო ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ.;
კობიძე ნუნუ 
ტელ.:   68 97 ელ.ფოსტა: n.kobidze@gtu.ge

  

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-8 კორპ.;
ქოიავა ნელი 
ტელ.:   63 86  ელ.ფოსტა: Library-pet@gtu.ge
 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-3 კორპ.;
აბესაძე დალი         
ტელ.:   66 84  ელ.ფოსტა: Library-geology@gtu.ge
 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 72, მე-2 კორპ.
ყუფარაძე მაია
ტელ.:   68 37  ელ.ფოსტა: Library-ctmf@gtu.ge


არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 
შუკაკიძე ნინო  
ტელ.:   60 12 ელ.ფოსტა: Library-arch@gtu.ge
 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
გოცირიძე თინა 
ტელ.:   62 78  ელ.ფოსტა: Library-ims@gtu.ge


სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 
ბადუაშვილი თინა 
ტელ.:   63 85 ელ.ფოსტა: Library-stmm@gtu.ge
 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
ახალაია ნინო
ტელ.: 68 88 ელ.ფოსტა: Library-law@gtu.ge


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ-ტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
მუკატარიძე ბელა 
ტელ.:   ელ.ფოსტა: Library-social@gtu.ge


ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 77, მე-6 კორპ.
ჭეჟია თამუნა
ელ.ფოსტა: Library-bef@gtu.ge
 
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი: დ. გურამიშვილის გამზირი N17
რუსია ალექსანდრა
ელ.ფოსტა: Library-agro@gtu.ge