ავტომატიზებული მართვის მოდელები. სტატისტიკური მოდელები (ქ. ყაჭიაშვილი)