ბაგირული სატრანსპორტო დანადგარების გაანგარიშება. მეთოდური მითითებები (მოლოდინი ნ., მოლოდინი რ.)